Základní škola
Květnového vítězství 1554
Praha 4 – Jižní Město
Otevřená základní škola
 

Primární prevence

Minimální preventivní program (MPP)

Školní rok 2009/2010
Zpracovala PhDr. Kateřina Bartošová, školní metodik prevence (ŠMP)

Úvod
Vzhledem ke skutečnosti, že žáci ZŠ patří ke skupinám nejvíce ohroženým sociálně patologickými jevy (SPJ), soustřeďuje se naše škola nejen na komplexní program primární protidrogové prevence, ale právě i na prevenci sociálně patologických jevů. Základním principem těchto programů je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti.

Cíle MPP
Hlavním cílem MPP a jeho realizace je vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů ve škole i osobním životě, ke zvládání stresů bez pomoci léků a návykových látek. Zároveň směřuje k sociálnímu rozvoji žáků a k rozvoji jejich sociálně komunikativních dovedností.

Důležité body
- informovat žáky, pedagogy, rodiče o problematice SPJ
- zkvalitňovat klima a prostředí školy
- zapojit třídní učitele a učitele OV a RV do MPP
- spolupracovat s rodiči a veřejností
- dávat důraz na zájmové a mimoškolní aktivity

Úkoly školního metodika prevence zabezpečující plnění MPP
- koordinace aktivit školy zaměřených na všechny SPJ
- příprava a realizace aktivit zaměřených na integraci žáků/cizinců
- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy
- monitoring žáků s poruchami chování a problémových žáků
- zajišťování předávání odborných informací o problematice SPJ
- zajišťování předávání informací o nabídkách programů a projektů
- spolupráce s třídními učiteli a výchovným poradcem
- pomoc při integraci žáků s poruchami chování
- další vzdělávání školního metodika prevence

Metody práce v boji se SJP
- ve všech hodinách podle věku a vyspělosti žáků, zejména v hodinách OV a RV
- důraz na volnočasové aktivity zabezpečované školou (viz plán práce na školní rok 2009/2010)
- úzká spolupráce s rodiči a organizacemi, které se zabývají obdobnou problematikou – oblast školství: protidrogová koordinátorka pro Prahu 11, pedagogicko-psychologická poradna, Systém integrované sociální prevence, oblast zdravotnictví: pediatři, oblast sociálních věd: sociální odbor, kurátoři, Policie ČR, Městská policie)
- vzdělávání pedagogů
- práce školního psychologa
-harmonogram jednotlivých krátkodobých a dlouhodobých akcí viz čtvrtletní hodnocení práce ŠMP jako součást MPP pro školní rok 2009/2010

Metodické a učební materiály dostupné u ŠMP
- publikace o problematice drog, alkoholu, kouření, o zneužívání návykových látek, šikany, vandalismu, rasismu, virtuálních drog, HIV/AIDS atd.
- DVD: Mezi stěnami (šikana na ZŠ), Závislost na počítačových hrách a automatech, Štěstí přeje připraveným (jak se zachovat v nebezpečných situacích), Touretteův syndrom, Člověk v tísni – průřezová témata, Dokumentární filmy o drogách, Současné nedemokratické režimy, Citlivé záležitosti, Dětská práce, Jsme, jací jsme – téměř ke všemu pracovní listy, dále DVD o problematice Romů, Židů, 2. světové války atd.