Základní škola
Květnového vítězství 1554
Praha 4 – Jižní Město
Otevřená základní škola
 

Informace pro rodiče

1. Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán měsíční poplatek dle § 123 č.561/2004, jehož výši stanovuje ředitel školy vždy na začátku nového školního roku podle provozních nákladů ŠD. Pro školní rok 2009-2010 je stanoven na 250 Kč měsíčně za žáka.

Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do ŠD. Je splatná ve dvou splátkách – za období září až prosinec (to je 1000 Kč – splatno do 22.září 2009) a leden až červen na účet školy č. 72582329/0800; variabilní symbol začíná 1 a pokračuje první částí rodného čísla dítěte (před lomítkem); celkem 7 číslic (1 – - – - – -).
Poplatek může být snížen nebo prominut žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, nebo žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.
Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen. Ředitel školy podle vyhlášky č.74/2005 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku. Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

2. Provoz ŠD:
6.30 – 8.00 ( podle rozvrhu – 9.00 hodin)
11.45 – 17.30 hodin
Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto:
po obědě do 13,45 hod., po vycházce od 15.15 hodin
Na nepovinné předměty, kroužky a doučování budou děti uvolňovány dle potřeby.
Do 13.45 hod. odchází žák sám nebo s doprovodem podle zápisního lístku nebo na písemné oznámení zákonného zástupce (datum, čas, podpis), v době 15.15 – 17.30 hod. žák odchází s doprovodem, na telefonické vyzvání z vrátnice školy, kde služba zkontroluje totožnost doprovodu, který se musí prokázat průkazkou se jménem žáka, jeho fotografií a razítkem školy.

Na telefonát zvenčí nebude dítě uvolňováno.

3. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.

4. Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Do učeben ŠD mají povolený vstup pouze vychovatelky a děti zapsané do školní družiny. Individuální pohovory rodičů s vychovatelkami mohou probíhat telefonicky, písemně, v rámci třídních schůzek a konzultací.

5. Pitný režim zajišťuje vychovatelka ŠD ve spolupráci s rodiči, děti si nosí vlastní plastové láhve + odpolední svačinu.

6. Děti přihlášené do ŠD chodí na obědy se ŠD – čip s sebou.

7. Na zápisním lístku je nutné uvést náhradní kontakt na dospělou osobu, která vyzvedne dítě v případě, že se rodič nedostaví v určenou dobu.

8. Doporučené potřeby do ŠD ( prosíme věci podepsat): ručník + papírové kapesníčky, převlečení na hry a pobyt v přírodě, podepsané foto dítěte na průkazku.

Věra Štokrová, vedoucí vychovatelka